1 lutego 2008 r. zostało uruchomione Centrum Kształcenia na Odległość w Ogrodzonej w ramach projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem).


Projekt ma na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 379 współpracujących ze sobą centrów. Centra zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, biurowy ikontent merytoryczny. W ramach swojej działalności będą prowadziły bezpłatne szkolenia e- learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych.
Centrum przyczyni się w ten sposób do promowania idei kształcenia przez całe życie poprzez zwiększeniedostępu do wiedzy na wszystkich poziomach kształcenia - od edukacji ponad gimnazjalnej do kształcenia ustawicznego osób dorosłych.

Opiekunem Centrum został Bolesław Ciemała.
Centrum powstało w miejsce zlikwidowanej w dniu 31.01.2008r. świetlicy środowiskowej.