W połowie drogi między Cieszynem a Skoczowem, w dolinie przy Knajce płynącej, między dwoma wyniosłościami, biegnącymi od Chełmu jako kręte skiby, rozsiadła się od pradawna wieś książęca Ogrodzona. Czy była ogrodem owocowym dawnej kasztelanii cieszyńskiej przez swoje wapienne podłoże, czy zwyczajnie odgradzała włości dawnego władyki cieszyńskiego od sąsiada skoczowskiego czy grodzieckiego? Geneza nazwy Ogrodzonej zostanie już tylko w sferze legend i domysłów. Jednak dzięki zachowanym kronikom i materiałom archiwalnym możemy prześledzić jak to kiedyś było i choć trochę zaczerpnąć wiedzy z dawien dawna Ogrodzonej. 

fot. Panorama Ogrodzonej z 1926 roku.

Wieś Ogrodzona została po raz pierwszy wzmiankowana w dokumencie protekcyjnym biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z dnia 25 maja 1223 roku wydanym na prośbę księcia opolsko-raciborskiego Kazimierza dla klasztoru premonstrantek w Rybniku jako wieś książęca. Wspomniany dokument dotyczył poboru dziesięciny z 14 wymienionych w nim miejscowości kasztelani cieszyńskiej. Pięć lat później mniszki rybnickie przeniosły się do Czarnowąsów k. Opola i tamże odtąd dziesięciny wsi cieszyńskich zostały przekazywane z tą, jednakże ulgą, że poddani zwolnieni zostali z dotychczasowego prawa polskiego tzn. nie spełniali obowiązku stróży, stanu, podwody, pogłównego i innych danin; nie pomagali też przy budowie grodów ani nie byli zobowiązani do służby wojskowej. To im gwarantowało tzw. prawo niemieckie, przyjęte przez klasztor w Czarnowąsach.

W 1290 roku w wyniku trwającego od śmierci księcia Władysława opolskiego rozdrobnienia feudalnego księstwa opolsko-raciborskiego powstało nowe księstwo cieszyńskie, w granicach którego znalazła się również Ogrodzona. Jednak już około 1315 roku nastąpił kolejny podział nowo powstałego księstwa pomiędzy synów Mieszka na części cieszyńską i oświęcimską, wzdłuż rzeki Białej. Następnie w 1327 roku książę Kazimierz I, objął cieszyński tron książęcy i złożył w Opawie hołd lenny królowi czeskiemu Janowi Luksemburskiemu. Odtąd księstwo cieszyńskie stanowiło lenno korony czeskiej z zachowaniem dużej autonomii wewnętrznej.

Od połowy XIV wieku właścicielami wsi byli Bielikowie, odłam szeroko rozgałęzionej na Śląsku rodziny szlacheckiej Sobków herbu Kornic. Kiedy Bielik umarł w 1402 roku bez męskiego potomka, Ogrodzona przeszła w ręce drugiej gałęzi Korniczów-Pięćlatów. Ci, będąc „pod ręką" księcia cieszyńskiego, spełniali na jego dworze funkcję kanclerzy. Andrzej Pięćlat (1440—1477) i jego syn, też Andrzej byli gorliwymi katolikami i przyczynili się do budowy kościołów w Ogrodzonej i Górkach Wielkich, natomiast trzeci z nich, Jakub był żarliwym obrońcą reformacji a Ogrodzona stała się jednym z ośrodków nowej wiary. W 1447 roku w spisie świętopietrza dekanatu opolskiego odnotowano istnienie parafii w Ogrodzonej z wiernymi w liczbie 90, tym samym istniał tu średniowieczny zapewne drewniany kościółek.

W 1466 roku właścicielem Ogrodzonej był Jan z Ogrodzonej, który sprzedał połowę swojej wsi Janowi Wiśle co potwierdził w dokumencie książę cieszyński Przemysław II. Być może któraś z okolicznych wiosek jest właśnie dawną połówką pierwotnej Ogrodzonej.

Na przełomie XV i XVI wieku wieś trafiła w ręce książąt cieszyńskich, którzy często regulowali swoje zobowiązania dochodami z Ogrodzonej. Również istniejącym we wsi wolnym dworem w XVI i XVII wieku dysponowały różne osoby, wobec których władca miał jakieś zobowiązania. 

W 1529 roku wybudowano nowy murowany kościół z przyległą drewnianą wieżą. Wg kronik kościelnych prezbiterium posiadało cechy gotyckie z malowanymi na ścianie freskami oraz ołtarzem głównym z tabernakulum i dwoma bocznymi. Jednak już w połowie XVI wieku, w okresie wprowadzania przez księcia Wacława Adama w Księstwie Cieszyńskim luteranizmu dotychczasowy kościół katolicki na krótko przeszedł w ręce protestantów.

W 1618 roku wybuchła wojna trzydziestoletnia, w trakcie której wielokrotnie przez księstwo cieszyńskie przechodziły oddziały wojsk szwedzkich pustosząc region i dziesiątkując ludność. W trakcie działań najeźdźcy ucierpiał również lokalny kościół. Regularne nabożeństwa wznowiono dopiero w 1784 roku, z chwilą nowego usamodzielnienia się parafii św. Mateusza.

Po roku 1653 w wyniku wygaśnięcia cieszyńskiej linii Piastów część Ogrodzonej weszła w skład Komory Cieszyńskiej, instytucji stanowiącej dobra Habsburgów i trwała w niej aż do końca pierwszej wojny światowej. 

W latach 1740–1763 trwały wojny śląskie pomiędzy Austrią i Prusami, w wyniku których niemal cały Śląsk przeszedł w ręce pruskie, zaś przy Austrii pozostały tylko księstwa cieszyńskie i opawskie, z których utworzono prowincję Śląsk Austriacki. Był to początek niezależnego od reszty Śląska rozwoju kulturowego i gospodarczego księstwa cieszyńskiego co też zostało zauważone w dziejach Ogrodzonej. W związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego na terenie księstwa około 1788 roku wybudowano parafialną szkołę trywialną w Ogrodzonej, prawdopodobnie był to drewniany budynek mieszczący się poniżej obecnej „starej szkoły”. Jednak już w latach 30-tych XIX wieku drewnianą szkołę zastąpiono nowym murowanym budynkiem z jedną dużą salą klasową i mieszkaniem dla nauczyciela. Placówka w 1870 roku została przekształcona w Publiczną Szkołę Ludową. Księstwo cieszyńskie cieszyło się wówczas wyjątkową autonomią dzięki swobodom konstytucyjnym umożliwiającym aktywizację polityczną polskiej ludności. Pomimo przynależności do Cesarstwa Austriackiego w szkołach nauczano języka polskiego na równi z niemieckim. Wszelkie dokumenty i wydawnictwa również mogły się ukazywać w języku polskim. 

Innym ważnym krokiem w drodze do rozwoju regionu była decyzja o budowie drogi cesarskiej w 1790 roku. Dotychczasowa Wielodroga, czyli fragment traktu handlowego biegnącego z Małopolski przez Księstwo Cieszyńskie na Morawy była już w dość fatalnym stanie technicznym. Nowa droga połączyła Wiedeń z Lwowem i niewątpliwie wpłynęła na dalszy rozwój miast i wsi w tym komunikacji między nimi. 

Fot. Fragment drogi cesarskiej poniżej szkoły w kierunku Skoczowa. 1926 rok.

W 1804 roku wydana w Brnie publikacja na temat topografii carsko-królewskiej części Śląska wspomina Ogrodzoną w której znajduje się 42 numery domów oraz 277 mieszkańców. Przy carskiej drodze został odnotowany zajazd „Pod żółtym lwem”. To właśnie wspomniany sprawny system dróg umożliwił uruchomienie poczty konnej, która swoją siedzibę w Ogrodzonej otworzyła 31 stycznia 1871 roku.

Wiosną 1853 roku przystąpiono do budowy nowego kościoła katolickiego w Ogrodzonej. Zadanie to powierzono ówczesnemu proboszczowi ks. Onderkowi. Nowa budowla została wystawiona w stylu neogotyckim, murowana na początku dość skromnie wyposażona w rzeczy przeniesione ze starej świątyni. Ukończenie budowy i poświecenie pod wezwaniem św. Mateusza nastąpiło w 1855 roku. Rok później rozebrano stary kościół.

XIX wiek to również daleko idące zmiany w przepisach monarchii austriackiej. W 1848 roku dekretem cesarza Ferdynanda zniesiono tzw. prawo pańszczyźniane, czyli uwolniono grunta chłopskie od wszelkiej powinności czyniąc wszystkich równymi wobec prawa. Następnie ogłoszono Ustawę zasadniczą spełniającą rolę konstytucji, na podstawie której ustalono gminę jako formę najniższej administracji państwowej. Tym sposobem pierwszym z wyboru wójtem Ogrodzonej został Jan Pasterny, chałupnik z tejże wsi.

W 1873 roku gospodarz Jan Broda przekazał działkę z przeznaczeniem na cmentarz ewangelicki. Do tej pory pochówki mieszkańców tej wiary były wykonywane na cmentarzu przy kościele katolickim lub na cmentarzach w okolicznych miastach. Kilka lat później, już 1877 roku wybudowano kaplicę ewangelickiej gminy wyznaniowej w Ogrodzonej, podlegającej parafii w Cieszynie. W późniejszym czasie do „marowni” dobudowano wieżę oraz założono dzwon.

U schyłku XIX wieku zaczęto interesować się rozwojem i nowymi technikami w rolnictwie. Dużą rolę odegrało w tym „Towarzystwo rolnicze dla Księstwa Cieszyńskiego”, którego członkami była część ogrodzańskich gospodarzy. Efektem tych działań było założenie 10 lutego 1895 Kółka Rolniczego w Ogrodzonej. Działalność Kółka była od początku ukierunkowana na zwiększenie i doskonalenie produkcji rolnej poprzez wspólne działanie i solidarność gospodarzy z Ogrodzonej jak i z pobliskich gmin oraz oświata ludu za pomocą utworzonej czytelni i biblioteki. W styczniu 1897 roku została również założona miejscowa kasa oszczędności i pożyczek systemu Raiffeisena. Kasy te działały na zasadach samopomocowych, środki pieniężne bogatych służyły jako kredyty dla inwestujących lub będących czasowo w trudnej sytuacji materialnej, dodatkowo kasy miały uchronić miejscowych chłopów przed lichwą. Wybitnym działaczem, propagatorem nowoczesnych rozwiązań był znany na całym śląsku Austriackim Jan Martinek, kierownik szkoły w Ogrodzonej.

We wrześniu 1898 roku dokonano poświęcenia nowo wybudowanej kaplicy Opatrzności Bożej „na górce”. Fundatorką była Anna Zając spełniając wolę swojego zmarłego męża Jerzego. Kaplica została bogato wyposażona w obrazy i ołtarz, jednak późniejsze działania wojenne spustoszyły wnętrze budynku.

XX wiek przyniósł dalszy rozwój Ogrodzonej. Zapewne w wyniku licznych pożarów jakie odnotowały w tamtym czasie lokalne gazety w 1902 roku miejscowi działacze podjęli decyzję o założeniu Ochotniczej Straży Pożarnej, nazywanej wówczas Ogniową. Była to jedna z nielicznych wówczas jednostek w Księstwie Cieszyńskim. Dzięki staraniom ochotników w 1909 roku wybudowano własną remizę przy głównej drodze. Do poważniejszego pożaru doszło już 1911 roku, wtedy to częściowo spłonęła szkoła w Ogrodzonej i za pewnie dzięki szybkim działaniom strażaków nie doszło do całkowitego zawalenia się budynku.

Odbudowa szkoły w Ogrodzonej trwała siedem tygodni co jak na owe czasy było dość spektakularnym osiągnieciem. Sytuacja ta jednak przyspieszyła decyzję gminy w Ogrodzonej co do budowy nowego dużo większego obiektu. Dzięki temu już we wrześniu 1912 roku dzieci w barwnym pochodzie przeszły ze starej do nowej piętrowej szkoły ludowej. 

W 1918 roku zakończyła się pierwsza wojna światowa oraz nastąpił ostateczny upadek monarchii austro-węgierskiej tym samym był to oficjalny koniec istnienia księstwa cieszyńskiego, którego tereny podzielono pomiędzy Polskę 
a Czechosłowację. Spokój w regionie jednak nie trwał długo, bo już 1919 roku, przez Ogrodzoną przetoczyły się walki polsko-czechosłowackie paraliżując życie we wsi przez kilka dni. Sporem były tereny, do których niesłusznie rościli sobie prawo Czesi. Ostatecznie granica została ustanowiona wzdłuż linii Olzy.

W latach 20-tych utworzono posterunek policji śląskiej w budynku starej szkoły. W tym celu zaadaptowano zachodnią część budynku wraz z aresztem w piwnicy. Posterunkowi zostawali rotacyjnie powoływani na kilku letnie służby.

Fot. Funkcjonariusze Policji Śląskiej stacjonujący rotacyjnie na posterunku w Ogrodzonej nr 32.

W grudniu 1928 roku rozpoczęła się częściowa elektryfikacja wsi, dzięki prowadzonym liniom niskiego napięcia z cieszyńskiej elektrowni podłączono starą i nową szkołę, parafię o raz kilka prywatnych budynków znajdujących się w pobliżu głównej drogi. Rok później prywatne przedsiębiorstwo Jana Molina uruchomiło linię autobusową pomiędzy Cieszynem a Skoczowem i Bielskiem. Dzięki temu już w 1929 roku autobus kursował 3 razy dziennie w obu kierunkach. W tym celu została też wybudowana drewniana wiata przystankowa.

W latach dwudziestych zostało założone Koło Gospodyń Wiejskich w Ogrodzonej, jednak wg notatek prasowych z 1932 roku, KGW zostało ponownie wskrzeszone, a działalność rozpoczęto zebraniem trzydziestu gospodyń w dniu 24 listopada tegoż roku po czym odbył się trzy dniowy kurs pieczenia pierników. W tym samym mniej więcej okresie została rozbudowana miejscowa gospoda. Do starego budynku została dobudowana sala wraz ze sceną, która przez wiele następnych lat służyła jako miejsce wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców. Organizowano tam amatorskie występy teatralne, pokazy kina obwoźnego oraz imprezy okolicznościowe.

W okresie międzywojennym rolnicy z Ogrodzonej i okolicznych wsi mieli trudności ze zbywaniem nadwyżek mleka, jego przetworów i jaj. Przygotowanie i dostarczenie w różne miejsca tych produktów, sprawiało dużo problemów i było czasochłonnym zajęciem. Wówczas gospodarze zaczęli interesować się ideą spółdzielczości mleczarskiej. Dzięki funduszom ze Śląskiego Funduszu Rolnego w Katowicach w 1935 roku zakupiono parcelę pod budowę zakładu mleczarskiego i już rok później oficjalnie powołano Spółdzielnię Mleczarską w Ogrodzonej. W styczniu 1939 roku uruchomiono zakład i rozpoczęto produkcję nastawioną na wyrób serów, zwłaszcza ementalskich. Nieodłącznym elementem tej inwestycji była budowa sieci wodociągowej głównie na potrzeby wyżej wymienionej Spółdzielni Mleczarskiej. Skorzystano przy tym z ujęcia wodnego przy posesji państwa Żwaków. Zastosowano taran, który mechanicznie pompował wodę rurami do zbiornika usytuowanego przy szkole, z którego woda była dalej dystrybuowana rurami na zasadzie samo ciśnienia do budynku mleczarni, a także szkoły i kilku okolicznych prywatnych budynków.

1 września 1939 roku wybuchła II wojna światowa. Pierwsze wojska niemieckie dotarły do Ogrodzonej już 2 września przejmując administrację gminną, szkołę oraz posterunek Policji dostosowując tym samym codzienne życie mieszkańców do nowej smutnej rzeczywistości. W budynku starej szkoły został urządzony posterunek niemieckiej policji oraz kuchnia polowa dla stacjonującego tu wojska okupacyjnego. Natomiast w prywatnym budynku utworzono biuro meldunkowe. Wówczas wielu mieszkańców zostało zesłanych do pracy przymusowej lub wcielonych do Wermachtu wbrew swojej woli.

Po zakończeniu działań wojennych na początku maja 1945 roku cały region został „wyzwolony” przez Armię Radziecką. System komunistyczny jaki zapanował na ziemiach Polskich doprowadził do kolejnych represji wobec ludzi podzielających ideę ruchów niepodległościowych. Pomnikiem tych wydarzeń jest niewątpliwie grób w lesie Kamieniec w Ogrodzonej, gdzie na początku sierpnia 1946 roku mieszkańcy odkryli zwłoki żołnierzy cieszyńskiej organizacji Narodowych Sił Zbrojnych rozstrzelanych przez Urząd Bezpieczeństwa. W tym czasie też utworzono w Ogrodzonej posterunek Milicji Obywatelskiej.

Na jesieni 1945 roku wraz z reformą ustaw samorządowych Ogrodzona stałą się siedzibą gminy zbiorowej - Gminnej Rady Narodowej w skład której weszły wsie Ogrodzona, Kisielów, Łączka, Gumna i Krasna. Pierwszym przewodniczącym GRN został Karol Sztwiertnia. Powołano również siedmioklasową Publiczną Szkołę Powszechną, natomiast w marcu 1949 roku utworzono Gminną Bibliotekę Publiczną, której pierwszym bibliotekarzem został Jan Gaś. Budynek starej szkoły postanowiono przeznaczyć na Przedszkole Publiczne, które w późniejszych latach zostało dodatkowo rozbudowane o zaplecze sanitarne. Kolejnej reformy administracyjnej dokonano w 1955 roku przekształcając dotychczasowe Gminne Rady Narodowe w Gromadzkie Rady Narodowe. 

Również po zakończeniu wojny ponownie uruchomiono Spółdzielnię Mleczarką w Ogrodzonej oraz w listopadzie 1947 roku oddano do użytku nowy budynek administracyjny z mieszkaniem dla kierownika mleczarni. W latach 1947-1948 rozbudowano na potrzeby Urzędu Gminy budynek Ogrodzona 49, gdzie na parterze przewidziano Ośrodek Zdrowia, natomiast na poddaszu ulokowano biura Urzędu.

Latem 1955 roku rozpoczęto dyskusję o zorganizowaniu zespołowej gospodarki wsi. Rezultatem tych rozmów było zaplanowane na dzień 18 lutego 1956 roku zebranie założycielskie, któremu przewodniczył Franciszek Broda. W lokalnej szkole zabrało się 32 członków założycieli, gdzie powołano do życia Rolniczą Spółdzielnię Wytwórczą „Promień” w Ogrodzonej. Jako wkład własny członkowie spółdzielni wnieśli grunty o powierzchni 263 ha, inwentarz żywy, oraz inne środki produkcji w postaci zabudowań gospodarczych i maszyn rolniczych. 
Rok później z inicjatywy członków Gminnego Związku Samopomocy Chłopskiej zdecydowano o wskrzeszeniu działalności Kółka Rolniczego, którego działalność przerwała II WŚ. Początkowo Kółko działało razem z Łączką, dopiero w 1959 roku doszło do podziału na osobne Kółka w Ogrodzonej i Łączce.

W 1957 roku wcześniej upaństwowioną mleczarnię przemianowano na Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Ogrodzonej, której terenem działań było dziewięć okolicznych wsi.

We wrześniu 1958 roku w 50 rocznicę powstania miejscowej OSP oddano do użytku nową remizę strażacką, a już końcem września 1959 roku Straż otrzymała swój pierwszy samochód Dodge 075 produkcji angielskiej oraz w niedługim czasie dokupiono przyczepę do samochodu i inne potrzebne wyposażenie.

W grudniu 1965 roku dzięki staraniom Gminnego Związku Samopomocy Chłopskiej oddano do użytku nowy pawilon sklepowy GS zastępując tym samym stary sklep działający nieopodal w prywatnym budynku od lat przed wojennych. W kolejnych latach został powołany Komitet Rozbudowy szkoły dzięki któremu przy osobisty zaangażowaniu kierownika Jana Gasia powiększono kubaturę budynku o kolejne klasy wraz z salą gimnastyczną. Ostatecznie 1 września 1971 roku oddano do użytku uczniom i nauczycielom powiększony obiekt szkoły. Ostatnią inwestycją pod nadzorem gminy w Ogrodzonej było rozpoczęcie budowy nowego wodociągu Ogrodzona – Kostkowice podłączając całość do głównej nitki biegnącej z Pogórza do Cieszyna. Stary ogrodzański wodociąg wciąż jeszcze działał zasilając północną część wsi.

1 stycznia 1973 roku nastąpiła kolejna reforma administracyjna kraju. Ty razem Ogrodzona bez większego sprzeciwu miejscowych działaczy została zdegradowana do roli sołectwa i przyłączona do gminy w Dębowcu. W niedługim czasie nowe władze sprzedały budynek gminny w Ogrodzonej.

W 1977 roku miejscowa RSP przystąpiła do budowy bloków mieszkaniowych dla swoich pracowników przy granicy z Kisielowem. Rok później inwestycja została oddana do użytku. W bliskiej odległości powstałego osiedla rozpoczęto budowę nowego budynku przedszkola w Ogrodzonej, które ukończono i otwarto w 1986 roku. Budynek starego przedszkola został w całości przeznaczony na potrzeby mieszkań dla pracowników oświaty.

W latach 80-tych powołano Społeczny Komitet Gazyfikacji Ogrodzonej i Łączki, który po zmianach personalnych ostatecznie w 1992 roku doprowadził do budowy i oddania do użytku linii gazociągowej w obu sołectwach.

Na trakcie przemian ustrojowych po 1989 roku nastały trudne czasy dla organizacji w Ogrodzonej. Produkcja w ogrodzońskiej mleczarni została przeniesiona do Skoczowa, który wcześniej przejął jej administrowanie. Efektem tym było całkowite zakończenie produkcji w 1992 roku i tym samym likwidacja Spółdzielni. Również działalność Spółdzielni Kółek Rolniczych w Dębowcu, które zarządzało Kółkiem Rolniczym w Ogrodzonej była na skraju opłacalności, wobec czego SKR wynajął pomieszczenia bazy technicznej miejscowego Kółka prywatnej firmie produkcyjnej, natomiast sprzęt rolniczy zaczęto stopniowo wyprzedawać. Jednak dzięki szybkiej reakcji byłego dyspozytora KR Bolesława Ciemały udało się w 1994 roku reaktywować Zarząd Kółka w Ogrodzonej i doprowadzić do jego usamodzielnienia od Spółdzielni w Dębowcu. W przypadku Spółdzielni Mleczarskiej zabrakło społeczników, aby przeprowadzić podobny proces restrukturyzacji i usamodzielnienia się jednostki. Podobny los mógł czekać Rolniczą Spółdzielnię Produkcyjną Promień. Jednak dzięki działaniom nowo wybranego prezesa Mariana Matejczuka udało się przejść przez ten trudny proces przemian społeczno-gospodarczych.

W 1996 roku rozpoczęto wieloetapową inwestycję kanalizacji Ogrodzonej i przyległych sołectw wraz z budową oczyszczalni ścieków. Pierwszy etap budowy objął podłączenie 60-ciu budynków do sieci kanalizacyjnej. Kolejną długo wyczekiwaną inwestycją była budowa nowej linii telefonicznej w 1998 roku. Wówczas to większość budynków w Ogrodzonej uzyskała własny numer stacjonarny od Telekomunikacji Polskiej. Oprócz możliwości prowadzenia rozmów abonenci uzyskali dostęp do modemowego połączenia z Internetem.

Pod koniec XX wieku usamodzielnione Kółko Rolnicze poszukiwało lokalizacji na swoją nową siedzibę. Po odrzuceniu propozycji przez Gminę o wspólnej budowie Sali gimnastycznej przy szkole Kółko zwróciło się do Urzędu w celu przekazania i częściowego odkupienia budynku starej szkoły, która była już w złym stanie technicznym. Ostatecznie w 1998 roku podpisano akt notarialny przekazania budynku.

W 2001 roku rozpoczęła się inwestycja budowy drogi ekspresowej S1 przez północną część Ogrodzonej. Wielu mieszkańców było zmuszonych odsprzedać swoje domy i szukać nowych lokalizacji do zamieszkania. W takiej sytuacji znalazło się również Kółko Rolnicze, które było zmuszone odsprzedać swoją bazę techniczną pod planowany wiadukt w ciągu budowanej drogi.  

Fot. Budowa wiaduktu o długości 312 metrów w Ogrodzonej.

Środki finansowe z tej transakcji pozwoliły całkowicie wyremontować i rozbudować budynek starej szkoły. Dzięki tej inwestycji 9 listopada 2002 roku uroczyście otwarto Środowiskowy Ośrodek Kultury w Ogrodzonej, a Kółko dzięki współpracy z Urzędem Gminy rozpoczęło działalność świetlicową oraz możliwość wynajmu Sali wraz z zapleczem kuchennym na potrzeby imprez okolicznościowych. 

Za staraniem miejscowej ewangelickiej Rady Parafialnej w 2005 roku parafia w Cieszynie podjęła decyzję o budowie nowego kościoła filialnego w Ogrodzonej. Już w sierpniu rozpoczęły się prace budowlane i dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców 3 września 2006 roku zwierzchnik diecezji cieszyńskiej ks. bp Paweł Anweiler dokonał aktu poświęcenia nowo wybudowanego kościoła w towarzystwie prezesa synodu Kościoła ks. Jana Gross, ks. Janusza Sikora - proboszcza cieszyńskiego i ks. Adama Podżorski - proboszcza skoczowskiego. Dotychczasowa kaplica została rozebrana jeszcze w maju 2005 roku.

W 2013 roku ponownie uruchomiono w Ogrodzonej ośrodek zdrowia tym razem w nowym obiekcie przy remizie strażackiej i istniejącym już od kilku lat punkcie aptecznym. W 2015 roku podczas zebrania sołeckiego zostały zaproponowane przez mieszkańców i uchwalone nazwy dwudziestu ulic w Ogrodzonej. Nowe nazewnictwo zostało wprowadzone już w kolejnym roku.

W 2022 roku Ochotnicza Straż Pożarna została wyposażona w nowoczesny wóz bojowy, który w dużym stopniu podniósł poziom bezpieczeństwa mieszkańców. W tym samym roku Kółko Rolnicze w Ogrodzonej dokonało reorganizacji w działaniu Środowiskowego Ośrodka Kultury przeznaczając część budynku pod prywatną działalność gastronomiczną, z której jest finansowana działalność kulturalna Kółka. W ramach tych działań zostało oficjalnie powołane Cyfrowe Archiwum Ogrodzonej oraz zacieśniono współpracę w Sołectwem.

27 maja 2023 roku przystąpiono do świętowania obchodów 800-lecia Ogrodzonej.

Na przestrzeni lat analizując historię naszej Ogrodzonej można dostrzec momenty dynamicznego rozwoju jak i długie lata stagnacji. Taki stan rzeczy był niewątpliwie domeną każdej innej wsi czy miasta w historycznie burzliwym regionie jakim był Śląsk. Jednak po ostatnich zmianach ustrojowych pozytywnie patrzymy w przyszłość. Mimo często wielu przeciwności ostały się jeszcze organizacje w naszym sołectwie, których członkowie mają chęci do dalszego działania i podtrzymywania lokalnych tradycji. Chciejmy, aby nasza lokalna społeczność rozwijała się oraz nie zapominała o swoich korzeniach i tradycjach, a poglądy czy wyznania religijne nigdy nas nie poróżniały.

Opracowanie: B. Ciemała

Bibliografia:
• Z dziejów Ogrodzonej – Władysław Szweda
• Śląsk Cieszyński w średniowieczu – pod redakcją Idzi Panica
• Akta gminy Ogrodzona – Archiwum Państwowe w Katowicach, oddział w Cieszynie
• Książki protokołów organizacji w Ogrodzonej – KR, OSP
• Historia spółdzielni mleczarskiej w Ogrodzonej – Jan Delong
• Kościół Jezusowy w Cieszynie w VI półwieczu 1959-2009 – Ks. Jan Sztwiertnia
• Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne — pod redakcją Krzysztofa Stanisławskiego i innych
• Gwiazdka Cieszyńska – tygodnik
• Rolnik Śląski – czasopismo
• Głos Ziemi Cieszyńskiej—tygodnik
• Wikipedia.org